Sản xuất xà đỡ sứ, đà đỡ sứ cho đường dây truyền tải

Việt Phát Sản xuất  và gia công xà đỡ sứ, đà đỡ sứ cho đường dây truyền tải. Xà đỡ sứ hay đà đỡ sứ được dùng để đỡ sứ lắp đặt đường dây truyền tải điện.